Проекти

ПРОЕКТ „ФЕСТИВАЛИ ЗА МЕСТНИ ПРОДУКТИ И РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ТРАНСГРАНИЧНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И ГЪРЦИЯ”

Проектът се реализира от Сдружение Еко Неврокоп в партньорство с Университет „Аристотел” гр. Солун (Гърция), Институт за изследване на изложения и фестивали гр. Солун (Гърция), Община Неа Зихни (Гърция), Югозападен университет Благоевград и Децентрализирана администрация Македония-Тракия гр. Солун (Гърция). Осъществява се с финансовата подкрепа на Програмата за Европейско териториално сътрудничество Гърция – България  2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Период на реализация - юни 2013 - юни 2015 г.

Цели:

Проектът цели промотиране и подобряване на местните културни събития, директно свързани с местното производство в трансграничния регион Гърция - България. За да бъде достигната тази цел проектът развива сътрудничество между съществуващи местни фестивали и включва дейности за формиране и поддържане на мрежа за взаимопомощ между местните организатори на фестивали.

Промотирането на типични местни традиционни продукти, добре разпознаваеми като съществен елемент от местната култура е от значение за брандирането на съответния регион. В тази връзка проектът изследва алтернативните начини за запазване на традиционните продукти и производствени процеси чрез организиране на нов фестивал и чрез съвместни партньорски дейности, включително състезание на местни фестивали и продукти. 

Дейности на партньорите:

 • Идентифициране и оценка на въздействието на съществуващи културни събития (директно свързани с местни продукти);
 • Идентифициране на други традиционни/ местни продукти, съставляващи част от културната идентичност на региона и предлагане на алтернативи за промотирането им чрез съществуващи или нови фестивали/ панаири;
 • Съвместни дейности на организатори на съществуващи местни фестивали с включване на други заинтересовани страни (местни власти, асоциации и др.) и по-специално ангажираните с проекти в областта на туризма и културата;
 • Развиване и поддържане на многоезичен уеб портал за местни фестивали, включващ уеб ГИЗ инструмент за улесняване взаимодействието с потребителите на сайта;
 • Изработване на подвижен промоционален щанд, промотиращ мрежата за сътрудничество на местните фестивали и свързаните с това традиционни и /или местни продукти и производствени процеси;
 • Организиране на нови фестивали в Гоце Делчев и в Неа Зихни

Дейностите, които Сдружението реализира през двете години на изпълнение на проекта са:

-Менажиране и координиране на проекта

-Участие в партньорски срещи и събития

-Доставка на щанд за целите на фестивалите

-Извършване на проучвания и разработване на Стратегически и оперативен план

-Организиране на пилотни дейности – нов фестивал в Гоце Делчев, награждаване на фестивали, посещение на фестивала на Неа Зихни и пътуваща изложба на местни продукти

-Съвместни пилотни дейности – създаване на мрежа за сътрудничество между местните организатори на фестивали в трансграничния регион

Резултати от изпълнението на проекта:

Фестивалите и панаирите, свързани с местни продукти, представляват съществено културно преимущество за трансграничния регион Гърция-България и значително допринасят за опазването и промотирането на традиционни продукти, свързаните с тях методи на производство и различните инструменти и оборудване. Те съставляват важна част от местната културна идентичност и автентичност на региона, но в наши дни такива събития са сравнително слабо рекламирани. Изпълнението на проекта осъществи редица координационни инициативи, които да допринесат за съвместното промотиране, подобряване и доразвиване на местните събития и превръщането им в туристически атракции.

Проектът осигури възможност едновременно за подобряване на сътрудничеството между местните организатори на фестивали в региона и последващо развитие на туризма чрез организиране на различни събития.

Преки индикатори:

 • Идентифицирани и организирани местни производители на традиционни продукти – тъкани, плетени и везани изделия, дърворезба, дървени битови предмети, керамика, изработване на музикални инструменти, производство на вино, традиционна кухня и земеделски продукти и много други;
 • Проведено обучение на организаторите на фестивали;
 • Изработен промоционален щанд, който се използва за посещение на съществуващ фестивал за промотиране на съответните продукти и традиции, свързани с тях;
 • Създаден, организиран и проведен нов фестивал, популяризиращ културното богатство на регион Гоце Делчев;
 • Подобряване на културните и икономически връзки;
 • Промотиране на местните продукти;
 • Доразвиване на туристическите дейности и подобряване на туристопотока;
 • Подобряване на имиджа на региона като дестинация за културен туризъм и общност, която пази своите традиции и идентичност


ИЗПОЛЗВАЙ ТОРБИ ЗА МНОГОКРАТНА УПОТРЕБА ПРИ ПАЗАРУВАНЕ

Проблемът за взаимоотношенията на човека с природата става все по-актуален поради пропастта, която съществува между обществото и природата и която се увеличава с всяка изминала година. Мерките, които трябва да се вземат, засягат всеки жител на планетата, неговия начин на живот, потребление, отношение към заобикалящата го среда. Затова екологичното образование на децата от най-ранна възраст би трябвало да присъства във всеки момент от педагогическото взаимодействие.

Ето защо ние от Сдружение Еко Неврокоп решихме да насочим усилията си именно в това направление като увеличим инициативите, ориентирани към включване на децата в дейности с екологична насоченост.

Първата инициатива, която започна Сдружение Еко Неврокоп, е изграждане екологосъобразно поведение при 5-6-годишни деца и изясняване ползата от използване на торби за многократна употреба при пазаруване, вместо полиетиленови.

В изпълнението на инициативата се включиха децата от ЦДГ „Брезичка” и децата от ЦДГ” Слънце.

За осъществяване на поетата инициатива Сдружението закупи 400 торбички за многократна употреба, заедно с необходимите материали, подходящи за рисуване върху торбите. Върху всяка торбичка бе поставена щампа, която дава възможност на децата да импровизират и оцветят, така както сметнат за най-добре.

Преди да започнат с оцветяването на торбите, по лесен и достъпен начин бе обяснено на децата каква е разликата между полиетиленовите торби и тези за многократна употреба, за това, че по този начин –заменяйки найлоновите торбички, ще помогнем в опазването на природата като запазим дръвчетата и намалим тяхното изсичане.

След като торбичките бъдат оцветени, ние от Сдружение Еко Неврокоп, заедно с деца и от двете детски градини, ще ги раздадем на родителите на децата, а жителите на гр. Гоце Делчев, и всеки желаеш да ползва тези торбички с желание да помогне в опазването на околната среда.

Приложно качвам и снимки как децата се включиха в инициативата и от които може да се види желанието и радостта на децата при изработването на чантичките.


.