Проекти

Проект Best Water Use

Сдружение Еко Неврокоп, гр. Гоце Делчев изпълнява проект Best Water Use с акроним BEST-U в рамките на договор Β2.6f.05 от 02.10.2017 г. с продължителност на изпълнение до 01.10.2019 г.

Проектът има за задача да насърчи иновационните технологии с цел подобряване опазването на околната среда и ефикасното използване на водните ресурси, както и опазването на почвите.

Проектът се стреми да подобри управлението на водите, като се организират кампании за популяризиране на "зелено поведение" в следните области: управление на водите, изпълнение на пилотни дейности, включващи съществуващи иновационни методи/технологии и формиране на цялостна образователна политика в местното самоуправление.

Конкретните цели на проекта са:

 • Да изгради капацитет на всички заинтересовани страни, както и на мениджмънта на водните ресурси;
 • Да подобри знанията и повиши осведомеността на потребителите на водните ресурси, целейки по-ефикасно участие в опазващи околната среда действия;
 • Да разработи образователни процеси, които да насърчават всеобхватен, системен и интердисциплинарен подход към проблемите на околната среда и оптимално управление на водите в частност;
 • Да създаде чувство за отговорност сред учащите и учителите по отношение опазването на околната среда и устойчив начин на живот.

Специфични цели:

 1. Да подобри управлението на водите чрез популяризиране на кампании за "зелено поведение" в областта на управление на водите чрез изпълнение на пилотни дейности, включващи съществуващи иновационни методи/ технологии.
 2. Да формира цялостна образова-телна политика на регионално ниво.
 3. Да изгради капацитет на всички заинтересовани страни, както и на мениджмънта на водните ресурси
 4. Да подобри знанията и повиши осведомеността на потребителите, целейки по-ефикасно участие в опазващи околната среда действия.
 5. Да разработи образователни процеси, които да насърчават всеобхватен, системен и интердисциплинарен подход към проблемите на околната среда и оптимално управление на водите в частност.
 6. Да създаде чувство за отговорност сред учащите и учителите по отношение опазване на околната среда и устойчив начин на живот.

Целеви групи:

Реализирането на дейностите е свързано със следните категории бенефициенти:

 • Местни училища и детски градини – учители, по-големи и по-малки ученици
 • Земеделски производители/ животновъди и бизнеса – ръководители на производствени фирми
 • Заинтересовани страни на местно ниво – служители в държавни структури, свързани с управлението на водите
 • Жители в региона - домакинства и граждани

Проектни дейности:

 1. Дейности, допринасящи изграждането на капацитет сред заинтересованите страни и мениджмънта на водните ресурси:
 • Създаване на мрежа от местни заинтересовани страни, целейки обмяна на опит в политиките и комуникация относно водите в урбанизираните зони
 • Пилотно действие, с което се въвежда етикета "най-добро използване на водата", с който ще бъдат наградени организации, институции и училища, които изпълняват конкретни действия и/ или използват оборудване за рационално използване на водата
 • Разработване на онлайн мрежова платформа за ефективна комуникация и споделяне на опит
 1. Дейности за повишаване на знанията и осведомеността на ползвателите на вода, целейки по-ефективно участие в екологични действия:
 • Проучване, регистриране и документиране на отношенията на домакинствата и фермерите с водата
 • Разработване на рационални ръководства за управление на водите за различните категории ползватели
 • Разработване на ръководство за добри практики, включително международно прилагани такива
 • Осведомителна и информационна кампания
 1. Дейности, допринасящи за развитието на образователните процеси:
 • Реализиране на семинари за учители в училища и детски градини, които ще подобрят знанията си по въпроса за управлението на водите и ще имат възможност да обучават по инструменти и техники, предложени от проекта BEST-U
 1. Дейности, допринасящи за създаване на чувство за отговорност сред учащите и учителите по отношение опазването на околната среда и устойчивите условия на живот
 • Разработване на всеобхватна екологична програма за училища и детски градини, която включва дейности по информиране и осведомяване на учениците. Децата ще участват в опит да докажат, че с помощта на прости начини и по-отговорно поведение всеки може да намали загубите на вода. След това учениците ще се ангажират да осведомят и предадат наученото сред останалата част от съучениците си и родителите си
 • Разработване на електронни инструменти (e-обучение), електронни образователни материали (е-игри) и приложения за мобилни телефони
 1. Събития за разпространение
 • Информационни дни в Гърция и България, организирани от всеки проектен партньор за популяризиране дейностите и целите на проекта
 • Събития за връчване на етикета "най-добро използване на водата" в Гърция и България, организирани от всеки партньор по проекта след проведено детайлно проучване и анализ
 • Работна среща/ уъркшоп за капитализиране на събраната информация в Солун
 • Заключителна пресконференция в Солун

Очаквани резултати от реализиране на дейностите:

 • Граждани с подходящо отговорно поведение към околната среда ще съдействат за устойчивото опазване и съхранение на водните ресурси и околната среда като цяло
 • Деца с подходящо екологично поведение ще предприемат действия, за да привлекат вниманието на своите родители и съжителите си върху важността на водата и начините за спестяване на вода
 • Създаване на мрежа, обединяваща образователни организации, местни власти и широката общественост по въпросите за управлението на водите. Чрез тази мрежа ще се обменя опит в политиките и комуникация относно водите в урбанизираните зони, както и ще се разменят налични технологии и ноу-хау сред членовете на мрежата (укрепване на институциите)
 • Обезпечаване на цялостна рамка за ръководство и управление, предоставена на местните власти, с цел ефективно и ефикасно прилагане на политиките, стратегиите, законодателството и ангажиментите на ЕС, свързани с устойчивото управление на водите в техните райони

 • Насърчаване на интегрирано устойчиво управление на водите, насочено към градските води, чрез обучение на отговорници в местните власти за "най-добро използване" на водата, събирано и анализирано чрез капитализиране на най-добрите практики на ЕС

 • Премахване на опасностите за общественото здраве чрез по-добро управление на водите, повишавайки чувството на сигурност сред местното население

Партньори:

Анатолики S.A. – публична организация, създадена от местните власти на периферните звена на Солун и Халкидики, които са членове. Функционира като център за развитие на човешките ресурси и укрепване на местната икономика. Лидер на проекта

Агенция за развитие на Серес Анесер S.A. – публична организация, основните й членове са организациите на местната администрация на Префектура Серес, Регион Централна Македония, Регионална асоциация на общините в Централна Македония и други. Експерти в европейската инициатива ЛИДЕР

Агенция за икономическо развитие Банско – сдружение с нестопанска цел, създадено с цел осъществяване на диалог и реализиране на съвместни дейности между местната власт, частния сектор и неправителствените организации да способства за икономическото и социално развитие на района на община Банско

Агенция за икономическо развитие високи Западни Родопи – сдружение с нестопанска цел, създадено с цел подкрепа развитието на местната бизнес среда със специален фокус туризъм и земеделие, опазване на природата и подпомагане изграждането на устойчиво партньорство между местните власти, частния сектор и обществото като цяло

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и от националните фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество „Гърция - България 2014-2020“ ИНТЕРРЕГ V-A


ПРОЕКТ „ФЕСТИВАЛИ ЗА МЕСТНИ ПРОДУКТИ И РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ТРАНСГРАНИЧНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И ГЪРЦИЯ”

Проектът се реализира от Сдружение Еко Неврокоп в партньорство с Университет „Аристотел” гр. Солун (Гърция), Институт за изследване на изложения и фестивали гр. Солун (Гърция), Община Неа Зихни (Гърция), Югозападен университет Благоевград и Децентрализирана администрация Македония-Тракия гр. Солун (Гърция). Осъществява се с финансовата подкрепа на Програмата за Европейско териториално сътрудничество Гърция – България  2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Период на реализация - юни 2013 - юни 2015 г.

Цели:

Проектът цели промотиране и подобряване на местните културни събития, директно свързани с местното производство в трансграничния регион Гърция - България. За да бъде достигната тази цел проектът развива сътрудничество между съществуващи местни фестивали и включва дейности за формиране и поддържане на мрежа за взаимопомощ между местните организатори на фестивали.

Промотирането на типични местни традиционни продукти, добре разпознаваеми като съществен елемент от местната култура е от значение за брандирането на съответния регион. В тази връзка проектът изследва алтернативните начини за запазване на традиционните продукти и производствени процеси чрез организиране на нов фестивал и чрез съвместни партньорски дейности, включително състезание на местни фестивали и продукти. 

Дейности на партньорите:

 • Идентифициране и оценка на въздействието на съществуващи културни събития (директно свързани с местни продукти);
 • Идентифициране на други традиционни/ местни продукти, съставляващи част от културната идентичност на региона и предлагане на алтернативи за промотирането им чрез съществуващи или нови фестивали/ панаири;
 • Съвместни дейности на организатори на съществуващи местни фестивали с включване на други заинтересовани страни (местни власти, асоциации и др.) и по-специално ангажираните с проекти в областта на туризма и културата;
 • Развиване и поддържане на многоезичен уеб портал за местни фестивали, включващ уеб ГИЗ инструмент за улесняване взаимодействието с потребителите на сайта;
 • Изработване на подвижен промоционален щанд, промотиращ мрежата за сътрудничество на местните фестивали и свързаните с това традиционни и /или местни продукти и производствени процеси;
 • Организиране на нови фестивали в Гоце Делчев и в Неа Зихни

Дейностите, които Сдружението реализира през двете години на изпълнение на проекта са:

-Менажиране и координиране на проекта

-Участие в партньорски срещи и събития

-Доставка на щанд за целите на фестивалите

-Извършване на проучвания и разработване на Стратегически и оперативен план

-Организиране на пилотни дейности – нов фестивал в Гоце Делчев, награждаване на фестивали, посещение на фестивала на Неа Зихни и пътуваща изложба на местни продукти

-Съвместни пилотни дейности – създаване на мрежа за сътрудничество между местните организатори на фестивали в трансграничния регион

Резултати от изпълнението на проекта:

Фестивалите и панаирите, свързани с местни продукти, представляват съществено културно преимущество за трансграничния регион Гърция-България и значително допринасят за опазването и промотирането на традиционни продукти, свързаните с тях методи на производство и различните инструменти и оборудване. Те съставляват важна част от местната културна идентичност и автентичност на региона, но в наши дни такива събития са сравнително слабо рекламирани. Изпълнението на проекта осъществи редица координационни инициативи, които да допринесат за съвместното промотиране, подобряване и доразвиване на местните събития и превръщането им в туристически атракции.

Проектът осигури възможност едновременно за подобряване на сътрудничеството между местните организатори на фестивали в региона и последващо развитие на туризма чрез организиране на различни събития.

Преки индикатори:

 • Идентифицирани и организирани местни производители на традиционни продукти – тъкани, плетени и везани изделия, дърворезба, дървени битови предмети, керамика, изработване на музикални инструменти, производство на вино, традиционна кухня и земеделски продукти и много други;
 • Проведено обучение на организаторите на фестивали;
 • Изработен промоционален щанд, който се използва за посещение на съществуващ фестивал за промотиране на съответните продукти и традиции, свързани с тях;
 • Създаден, организиран и проведен нов фестивал, популяризиращ културното богатство на регион Гоце Делчев;
 • Подобряване на културните и икономически връзки;
 • Промотиране на местните продукти;
 • Доразвиване на туристическите дейности и подобряване на туристопотока;
 • Подобряване на имиджа на региона като дестинация за културен туризъм и общност, която пази своите традиции и идентичност


.