Проекти

Създаване на нова стойностна верига въз основа на холистичен механизъм за подкрепа на предприятията

Проект Създаване на нова стойностна верига въз основа на холистичен механизъм за подкрепа на предприятията се изпълнява в партньорство със Солунската търговска асоциация (Гърция); Сдружение „Византийски Солун“ (Гърция), Сдружение Еко Неврокоп (България) и Агенция за икономическо развитие Високи западни Родопи – Девин (България).

Акроним ENTER-VALUE и референтен №6326, финансиран с Договор №B6.3a.17r от 13.04.2021 г. по програма ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014 – 2020

Период на изпълнение: 13.04.2021 - 12.04.2023 

Основната цел на проекта е да повиши конкурентоспособността на съществуващия бизнес и да стимулира стартирането на бизнес чрез: (а) създаване на холистичен механизъм за подпомагане на предприятията, включващ дейности по обучение, коучинг и наставничество; (б) насърчаване на мрежите между компаниите в туристическия сектор с търговия на дребно и креативна икономика и (в) изграждане на нови търговски марки, базирани на местни природни и културни ценности, предлагащи устойчиво конкурентно предимство в трансграничната зона. В тази връзка основната цел е ефективно да се улови стойността на крайните пазари, за да се генерират по-големи печалби и да се създадат взаимно приемливи резултати за всички фирми, участващи във веригата на стойността от производството до потреблението и пласмента. В това отношение ENTER-VALUE има за цел да запази текущите работни позиции и да създаде нови възможности за работа.

Основните дейности на Еко Неврокоп в проекта са следните, разпределени по работни пакети, заедно с очакваните резултати от тях:

 • РП 2: ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ. Целта е да се разпространят резултатите от проекта сред участващите целеви групи чрез провеждане на информационен демо-ден за 100 човека.
 • РП 3: СТРАТЕГИЯ НА ВЕРИГАТА НА СТОЙНОСТТА. Дейностите включват: (1) Идентифициране и оценка на най-новите международни тенденции; (2) Картиране на мрежова верига за създаване на стойност; (3) Теренна работа за по-цялостно разбиране на добавената стойност на механизма за подкрепа на предприятията; (4) Разработване на стратегия за верига на стойност и (5) Ръководство за добри практики. Резултатите от изпълнение на работния пакет включват разработване на различни стратегически документи за подпомагане на бизнеса.
 • РП 4: МЕХАНИЗЪМ ЗА ПОДКРЕПА И ДИГИТАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ. Дейностите включват: (1) Инструменти и модули „Верига на стойността“; (2) Приложение за динамичен портал и виртуален бизнес; (3) Разработване на платформа за виртуална бизнес симулация, онлайн работно пространство и визуален питч; (4) Международна менторска мрежа - консултативни съвети. Резултатите включват създаване на дигитални инструменти за предприятията.
 • РП 5: ИЗГЛАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ. Дейностите включват: (1) Сесия за консултиране за 50 участника; (2) 3 сесии Обучение по предприемачество и бизнес моделиране за 15 участника; (3) 2 сесии с Програма за цялостна подкрепа, включваща наставничество и коучинг дейности за 10 участника; (4) Организиране на Лаборатория на живо за 15 участника; (5) Разработване на доклад за политики за план за действие и капитализация. Резултатите са 90 представители на бизнеса участващи в дейностите по обучение, наставничество, менторство и консултации.


Проект Best Water Use

Сдружение Еко Неврокоп, гр. Гоце Делчев изпълнява проект Best Water Use с акроним BEST-U в рамките на договор Β2.6f.05 от 02.10.2017 г. с продължителност на изпълнение до 01.10.2019 г.

Проектът има за задача да насърчи иновационните технологии с цел подобряване опазването на околната среда и ефикасното използване на водните ресурси, както и опазването на почвите.

Проектът се стреми да подобри управлението на водите, като се организират кампании за популяризиране на "зелено поведение" в следните области: управление на водите, изпълнение на пилотни дейности, включващи съществуващи иновационни методи/технологии и формиране на цялостна образователна политика в местното самоуправление.

Конкретните цели на проекта са:

 • Да изгради капацитет на всички заинтересовани страни, както и на мениджмънта на водните ресурси;
 • Да подобри знанията и повиши осведомеността на потребителите на водните ресурси, целейки по-ефикасно участие в опазващи околната среда действия;
 • Да разработи образователни процеси, които да насърчават всеобхватен, системен и интердисциплинарен подход към проблемите на околната среда и оптимално управление на водите в частност;
 • Да създаде чувство за отговорност сред учащите и учителите по отношение опазването на околната среда и устойчив начин на живот.

Специфични цели:

 1. Да подобри управлението на водите чрез популяризиране на кампании за "зелено поведение" в областта на управление на водите чрез изпълнение на пилотни дейности, включващи съществуващи иновационни методи/ технологии.
 2. Да формира цялостна образова-телна политика на регионално ниво.
 3. Да изгради капацитет на всички заинтересовани страни, както и на мениджмънта на водните ресурси
 4. Да подобри знанията и повиши осведомеността на потребителите, целейки по-ефикасно участие в опазващи околната среда действия.
 5. Да разработи образователни процеси, които да насърчават всеобхватен, системен и интердисциплинарен подход към проблемите на околната среда и оптимално управление на водите в частност.
 6. Да създаде чувство за отговорност сред учащите и учителите по отношение опазване на околната среда и устойчив начин на живот.

Целеви групи:

Реализирането на дейностите е свързано със следните категории бенефициенти:

 • Местни училища и детски градини – учители, по-големи и по-малки ученици
 • Земеделски производители/ животновъди и бизнеса – ръководители на производствени фирми
 • Заинтересовани страни на местно ниво – служители в държавни структури, свързани с управлението на водите
 • Жители в региона - домакинства и граждани

Проектни дейности:

 1. Дейности, допринасящи изграждането на капацитет сред заинтересованите страни и мениджмънта на водните ресурси:
 • Създаване на мрежа от местни заинтересовани страни, целейки обмяна на опит в политиките и комуникация относно водите в урбанизираните зони
 • Пилотно действие, с което се въвежда етикета "най-добро използване на водата", с който ще бъдат наградени организации, институции и училища, които изпълняват конкретни действия и/ или използват оборудване за рационално използване на водата
 • Разработване на онлайн мрежова платформа за ефективна комуникация и споделяне на опит
 1. Дейности за повишаване на знанията и осведомеността на ползвателите на вода, целейки по-ефективно участие в екологични действия:
 • Проучване, регистриране и документиране на отношенията на домакинствата и фермерите с водата
 • Разработване на рационални ръководства за управление на водите за различните категории ползватели
 • Разработване на ръководство за добри практики, включително международно прилагани такива
 • Осведомителна и информационна кампания
 1. Дейности, допринасящи за развитието на образователните процеси:
 • Реализиране на семинари за учители в училища и детски градини, които ще подобрят знанията си по въпроса за управлението на водите и ще имат възможност да обучават по инструменти и техники, предложени от проекта BEST-U
 1. Дейности, допринасящи за създаване на чувство за отговорност сред учащите и учителите по отношение опазването на околната среда и устойчивите условия на живот
 • Разработване на всеобхватна екологична програма за училища и детски градини, която включва дейности по информиране и осведомяване на учениците. Децата ще участват в опит да докажат, че с помощта на прости начини и по-отговорно поведение всеки може да намали загубите на вода. След това учениците ще се ангажират да осведомят и предадат наученото сред останалата част от съучениците си и родителите си
 • Разработване на електронни инструменти (e-обучение), електронни образователни материали (е-игри) и приложения за мобилни телефони
 1. Събития за разпространение
 • Информационни дни в Гърция и България, организирани от всеки проектен партньор за популяризиране дейностите и целите на проекта
 • Събития за връчване на етикета "най-добро използване на водата" в Гърция и България, организирани от всеки партньор по проекта след проведено детайлно проучване и анализ
 • Работна среща/ уъркшоп за капитализиране на събраната информация в Солун
 • Заключителна пресконференция в Солун

Очаквани резултати от реализиране на дейностите:

 • Граждани с подходящо отговорно поведение към околната среда ще съдействат за устойчивото опазване и съхранение на водните ресурси и околната среда като цяло
 • Деца с подходящо екологично поведение ще предприемат действия, за да привлекат вниманието на своите родители и съжителите си върху важността на водата и начините за спестяване на вода
 • Създаване на мрежа, обединяваща образователни организации, местни власти и широката общественост по въпросите за управлението на водите. Чрез тази мрежа ще се обменя опит в политиките и комуникация относно водите в урбанизираните зони, както и ще се разменят налични технологии и ноу-хау сред членовете на мрежата (укрепване на институциите)
 • Обезпечаване на цялостна рамка за ръководство и управление, предоставена на местните власти, с цел ефективно и ефикасно прилагане на политиките, стратегиите, законодателството и ангажиментите на ЕС, свързани с устойчивото управление на водите в техните райони

 • Насърчаване на интегрирано устойчиво управление на водите, насочено към градските води, чрез обучение на отговорници в местните власти за "най-добро използване" на водата, събирано и анализирано чрез капитализиране на най-добрите практики на ЕС

 • Премахване на опасностите за общественото здраве чрез по-добро управление на водите, повишавайки чувството на сигурност сред местното население

Партньори:

Анатолики S.A. – публична организация, създадена от местните власти на периферните звена на Солун и Халкидики, които са членове. Функционира като център за развитие на човешките ресурси и укрепване на местната икономика. Лидер на проекта

Агенция за развитие на Серес Анесер S.A. – публична организация, основните й членове са организациите на местната администрация на Префектура Серес, Регион Централна Македония, Регионална асоциация на общините в Централна Македония и други. Експерти в европейската инициатива ЛИДЕР

Агенция за икономическо развитие Банско – сдружение с нестопанска цел, създадено с цел осъществяване на диалог и реализиране на съвместни дейности между местната власт, частния сектор и неправителствените организации да способства за икономическото и социално развитие на района на община Банско

Агенция за икономическо развитие високи Западни Родопи – сдружение с нестопанска цел, създадено с цел подкрепа развитието на местната бизнес среда със специален фокус туризъм и земеделие, опазване на природата и подпомагане изграждането на устойчиво партньорство между местните власти, частния сектор и обществото като цяло

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и от националните фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество „Гърция - България 2014-2020“ ИНТЕРРЕГ V-A


.