Новини

Процедура ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА БИЗНЕСА


23-05-2023
Сдружение Еко Неврокоп обявява процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет:
Организиране и провеждане на обучения и предоставяне на услуги за подпомагане на бизнеса“, по Проект „Създаване на нова стойностна верига въз основа на холистичен механизъм за подкрепа на предприятията“, акроним ENTER-VALUE, реф. №6326, финансиран с договор №B6.3a.17r от 13.04.2021, финансиран по Инвестиционен приоритет 1-A “Конкурентоспособна и иновативна трансгранична зона”, по 6-та покана на Програма за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Гърция-България 2014-2020, финансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и съфинансиран от бюджета на Република България.
Дата на публикуване: 23.05.2023 г.
Дата на валидност на обявата: 31.05.2023 г., 17:00 часа
Поканата и документацията за участие са достъпни на следния линк:

https://www.eufunds.bg/bg/node/12663