Новини

Процедура за избър на изпълнител с предмет: “Разработване на набор от инструменти и модули, динамичен портал и VR приложение за веригата на стойността”


29-11-2022
Сдружение Еко Неврокоп обявява процедура «Избор с публична покана» за определяне на изпълнител с предмет: “Разработване на набор от инструменти и модули, динамичен портал и VR приложение за веригата на стойността” по проект „Създаване на нова стойностна верига въз основа на холистичен механизъм за подкрепа на предприятията“, акроним ENTER-VALUE, реф. №6326, ДБФП №B6.3a.17r от 13.04.2021, финансиран по 6-та покана на Програма за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Гърция-България 2014-2020, финансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и съфинансиран от бюджета на Република България

Дата на публикуване: 29.11.2022 г.
 
Дата на валидност на обявата: 07.12.2022 г., 17:00 часа
 
Поканата и документацията за участие са достъпни на следния линк: