Новини

Успешно се проведе първото обучение за обучители в Банско


22-07-2019
В периода 18 - 21/07 в Бънско упсешно проведохме обучение на тема ОПАЗВАНЕ НА ВОДНИТЕ РЕСУРСИ: ИНОВАТИВНИ ПОДХОДИ В ПРЕПОДАВАНЕТО ПО ПРИРОДНИ НАУКИ за преподаватели и педагози в образователните институции от общините Гоце Делчев, Хаджидимово, Гърмен, Сатовча, Сандански, Петрич и Струмяни.

Обучението бе по проект BESTU, който има за цел да изгради капацитет на всички заинтересовани страни в областта на мениджмънта на водните ресурси; да подобри знанията и повиши осведомеността на потребителите на водните ресурси, целейки по-ефикасно участие в опазващи околната среда действия; да разработи образователни процеси, които да насърчават всеобхватен, системен и интердисциплинарен подход към проблемите на околната среда и оптимално управление на водите в частност и да създаде чувство за отговорност сред учащите и учителите по отношение опазването на околната среда и устойчив начин на живот.

С фокус към тези цели, както и за популяризиране на „зелено поведение“, бе разработено обучението, в което са застъпени различни иновативни подходи, възникнали на базата на сугестопедията, разработена в края на 60-е години от екип от български учени, ръководени от д-р Лозанов. Сугестопедията се явява иновативен подход, спомагаща формирането на една цялостна образователна политика в местното самоуправление.