Новини

Скритата заплаха от пушенето на цигари


21-01-2022
 
 
Журналът „Tobacco Control" публикува данни от изследване за това колко вредни частици попадат в околната среда в резултат на пушенето на цигари. Оказва се, че от гледна точка на изхвърлените във въздуха твърди частици цигарите са по-страшни от замърсяването от дизеловите автомобили.
При проучването са измерени твърдите частици, изхвърлени от двулитров турбо дизелов двигател, оставен да работи в продължение на 30 минути в затворен гараж. После данните са сравнени с обема на частиците, отделени във въздуха от горенето на три цигари в същия гараж. Сравнението показва, че твърдите частици, изхвърлени от дизеловия двигател, са възлизали на 88 микрограма на кубически метър въздух, докато твърдите частици, попаднали във въздуха от цигарите, са достигнали 830 микрограма на кубически метър.
Боклукът от цигарите също е огромен проблем за околната среда. Около 4,5 трилиона цигарени фасове биват разхвърляни по света всяка година. Освен че се разграждат с десетилетия, фасовете са опасни и защото съдържат токсини в концентрации, способни да убиват животни.
 
Пушенето без съмнение е заплаха за човешкото здраве, но зловредният ефект върху околната среда като че ли винаги е бил подценяван, особено в контекста на далеч по-големите вредни въздействия на други фактори. Пушенето генерира по около 5-10 грама въглероден диоксид на всяка изпушена цигара. С това цялостният принос на цигарите в общия обем въглероден диоксид изглежда нищожен: едва 0,000032 процента, т.е. пренебрежимо малко на фона на другите източници на парникови газове.
 
Издишаната главна димна струя от пушача - това е струята, която се получава от издишания от пушача директно вдишан дим през устния край на цигарата. Цигареният дим съдържа над 4 800 химични съединения, най-опасните сред които са:
 • никотин (стеснява кръвоносните съдове и учестява сърдечната дейност);
 • въглероден монооксид (отнема част от кислорода в еритроцитите);
 • катрани (отлагат се в белите дробове и предизвикват рак)

И други:

 • полициклични ароматни въглеводороди (бензо[а]пирен);

летливи (бензен, 1,3 – бутадиен, формалдехид, ацеталдехид);

 • нитрозамини (NNN, NNK, NAT, NAB);
 • метали (арсен, кадмий, хром, олово, живак, никел, селен);
 • компоненти на газовата фаза (азотен оксид, циановодород);
 • акролеин;
 • ароматни амини;
 • етиленов оксид

Страничната димна струя на цигарата – това е материалът, освободен директно във въздуха от горящия край на цигарата плюс това, което се разсейва през цигарената хартия. Химическият му състав е като този на главната димна струя, но за разлика от нея съдържа по-голямо количество вредни вещества:

 • 2 пъти повече никотин и катрани;
 • 5 пъти повече въглероден монооксид;
 • 73 пъти повече амоняк;
 • 3 пъти повече бензо[а]пирен;
 • повече кадмий от основната димна струя