Photos

28th of May, 2015, restaurant Vanita DNA city of Gotse Delchev