За Нас


  Философията на Сдружение ЕКО НЕВРОКОП е съсредоточена върху разпространяването на познания и съзнаване на сегашното екологично състояние на земята, обединявайки нашите семейства, училища, нашите общности да работим заедно. Когато разберем действителната роля, която всеки един има при превръщането на света в по-добро, по-здравословно място, ние ще започнем да съзнаваме значимостта на екологичното образование. Когато се обединим и работим заедно можем да създадем една здравословна околна среда.


  Сдружение ЕКО НЕВРОКОП има за цел да работи за опазване на околната среда чрез:

  • Подпомагане и съдействие за опазване на флората и фауната на територията на страната и региона;
  • Съдействие за формиране на природозащитна култура и повишаване общественото съзнание;
  • Организиране директни акции и кампании за защита и възстановяване на околната среда;
  • Събиране и разпространение на информация, свързана с проблемите на околната среда.

  Основни цели на Сдружение ЕКО НЕВРОКОП:


  • Опазване и защита на околната среда.
  • Интегриране на младите хора в обществото като цяло и насърчаване на тяхната инициативност.
  • Подпомагане развитието на туризма.
  • Насърчаване икономическата и екологическа активност.
  • Реализиране на младежки дейности и инициативи.
  • Развитие и утвърждаване на духовните и културно-исторически ценности, бит и традиции.